۱۳۹۱ فروردین ۱۶, چهارشنبه

به دنبال یک صندلی


سوار کدام قطار شوم
که مجلات پر از تبلیغ
روی صندلی هایش نباشند؟
به کدام واگن بروم
که بوی تندی
 یا بی حوصلگیِ هیچ ملیتی را ندهد؟
در کدام ردیف بنشینم
که صدای ناخواسته پشت سری یا پیش رویی
آرامشم را چنگ نزند؟
و کدام سوی این ردیف
که سرگردانی فلسفه بغل دستی ام
به آشوب نکشاندم؟

"از جاگذاشتن زباله
 در مسیری که هر روز می روید،
اجتناب کنید."

هیچ نظری موجود نیست: