۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۹, شنبه

روي زمين خدا

روي زمين خدا
ميان درختان و سبزه ها و رودها
ميان شهرها و كارخانه ها و دود ها
ميان انسانها و انسان نماها و چوبها
نفس مي كشيم و هنوز زنده ايم
در آرزوي ستبري نهال كوچكي كه در دلهامان كاشته ايم.
خداي را از راههاي نهاني شگرفت
آبياريش كن
13/2/1378

هیچ نظری موجود نیست: