۱۳۸۸ فروردین ۵, چهارشنبه

"مرثیه بیشه چلیچه"

در بیشه "چلیچه"
هزاران درخت بود ،
سپیدار ،
کبود ،
کاج،
"بریدندشان به آرامی" .
صدها بار ،
خالی آمدند و پر رفتند ،
ماشینهایی ،
با الوارهای چیده شده بر پشت،
دهها هکتار ،
وسعت دشتی است ،
که گورستان کنده هاست اکنون،
زمینی که روزگاری ،
جنگلی به وسعت دید بود،
و آسمانی که خاکستری نبود،
آبی بود.
**
تک درختی اکنون،
اندک سایه ای ،
و حوصله رهگذری ،
برای شنیدن مرثیه ای .
-----
25-12-1377
چلیچه: نام روستایی است در استان چهارمحال و بختیاری

هیچ نظری موجود نیست: